วันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

นครราชสีมา... มหานครแห่งการกีฬา

นครราชสีมา... มหานครแห่งการกีฬา

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติในวาระอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา


 

จังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งและเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ดำเนิน “โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับพระราชทานนามสนามกีฬาว่า “สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ซึ่งสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างมากมายวันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ห้องของดีโคราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


ห้องของดีโคราช พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เป็นส่วนนิทรรศการหมุนเวียน ที่ได้คัดเลือกเนื้อหาที่เป็นของดีเมืองโคราช จากคำขวัญในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำเสนอให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้รู้จักว่า โคราชมีของดีอีกมากมายที่ได้รับการกล่าวขวัญในอดีต ทั้งมวยโคราช ผ้าหางกระรอก รถสามล้อถีบ รำโทนโคราช และเพลงโคราช

ซีเกมส์โคราช กับการก้าวสู่มหานครแห่งอีสานจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองใหญ่อันดับหนึ่งและเป็นศูนย์กลางความเจริญที่สำคัญที่สุดเมืองหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๔๗ จึงได้ดำเนิน “โครงการก่อสร้างสนามกีฬาเมืองหลักเฉลิมฉลอง ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา” โดยได้รับพระราชทานนามสนามกีฬาว่า “สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐” ซึ่งสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติอย่างมากมาย

การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๔ พ.ศ. ๒๕๕๐ และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๑ เป็นมหกรรมกีฬาที่ยิ่งใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจังหวัดนครราชสีมาได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ สมพระเกียรติในวาระอันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ และวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบรอบ ๓๓๓ ปี จังหวัดนครราชสีมา

บรรยายให้เด็กๆ ฟัง


บรรยายให้เด็กๆ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ฟังครับ

รายการทีวีจออีสาน ถ่ายทำ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา


รายการทีวีจออีสาน สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้เข้าสัมภาษณ์ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เกี่ยวกับแนวคิดของการสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมาที่สร้างขึ้นบริเวณชั้น 2 ของอาคาร 10 โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์พงษ์ศักดิ์ นิลวร และอาจารย์พิทักษ์ชัย จัตุชัย อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นผู้บรรยายและให้ข้อมูลความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของจังหวัดนครราชสีมา

หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารวิชัย

ปางมารวิชัย - พระบรมโพธิสัตว์(พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวท่พี ระองคท์ รงเอาชนะมารได้


หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ-การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์


หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมหาภิเนษกรมณ์ 

การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ- เป็นรูปพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเกาะหลังม้าตามเสด็จ ขาม้าทั้ง 4 ขา มีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ประจำอยู่ นำพระองค์เหาะข้ามกำแพงพระนครออกไปดว้ยปาฏหารย์