วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557


หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมารวิชัย

ปางมารวิชัย - พระบรมโพธิสัตว์(พระพุทธเจ้าก่อนบรรลุธรรม) ได้เสด็จไปประทับใต้ต้นมหาโพธิ์ และนั่งสมาธิกำหนดจิตเจริญสมาธิภาวนา เพื่อการบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ อยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายวางบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำลงที่พระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงที่พื้นธรณีในคราวท่พี ระองคท์ รงเอาชนะมารได้


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น