วันอังคารที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ-การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์


หน้าบันไม้แกะสลัก จากอุโบสถหลังเก่าวัดพายัพ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา ปัจจุบันจัดแสดงไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา เล่าเรื่องพุทธประวัติ ตอนมหาภิเนษกรมณ์ 

การเสด็จออกมหาภิเนษกรมณ์ของพระโพธิสัตว์สิทธัตถะ- เป็นรูปพระโพธิสัตว์เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้ากัณฐกะ มีนายฉันนะเกาะหลังม้าตามเสด็จ ขาม้าทั้ง 4 ขา มีท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ประจำอยู่ นำพระองค์เหาะข้ามกำแพงพระนครออกไปดว้ยปาฏหารย์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น